Artiklar

Vad är arbetsplatsstrategi?

I takt med ökad medvetenhet om svårigheten att skapa adekvata arbetsplatser, har ett nytt begrepp vuxit fram: arbetsplatsstrategi. En arbetsplatsstrategi är en generell beskrivning av hur arbetsmiljön i sin helhet ska fungera. Arbetsplatsstrategin ska peka på organisationens och medarbetarnas behov och beskriva hur den fysisiska, digitala och organisatoriska arbetsmiljön behöver anpassas för att behoven ska uppfyllas på ett bra sätt. Genom en arbetsplatsstrategi som är anpassad för verksamheten förbättrar man förutsättningarna för medarbetarna att genomföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt, samtidigt som man ökar trivseln på arbetsplatsen. 

Stöd eller hinder för arbetet

En arbetsplatsstrategi adresserar behov som tillgodoses genom den digitala, fysiska och organisatoriska arbetsmiljön

De tre dealarna – den fysiska, digitala och organisatoriska arbetsmiljön – hör ihop och kan antingen utformas så att de kompletterar varandra och stöttar medarbetaren i sitt arbete, kan brista i sitt stöd till varandra, eller till och med motverka varandra. Exempelvis kan den fysiska arbetsmiljön vara utformad på ett sätt som möjliggör ett flexibelt arbetssätt, eller utgör ett hinder för ett flexibelt arbetssätt. Den tekniska plattformen kan stödja distansarbete eller motverka det. Och även om arbetsplatsen har goda förutsättningar för att implementera ett flexibelt arbetssätt och har bra tekniska lösningar, kan mindre lämpliga villkor för hur arbetet ska utformas ändå begränsa arbetssättet i sin helhet. 

För att kunna ta fram en adekvat arbetsplatsstrategi behöver olika aspekter beröras och hanteras. Dessa aspekter är bland andra: 

  • Visionen för arbetsplatsen 
  • Arbetssätt för organisationens olika delar 
  • Hur den tekniska arbetsplatsen ska utformas 
  • Hur samarbetet ska underlättas 
  • Hur man underlättar goda vanor 
  • Insatser för att stötta medarbetarna i ett eventuell byte av arbetssätt 

Hur går man tillväga?

För att ta fram en arbetsplatsstrategi behöver man samla in olika typer av information genom olika kanaler. Exempelvis ger en workshop med ledningsgruppen möjlighet att fastställa visionen för arbetsplatsen, och en enkät om arbetsmönster (såsom WeOffice’s arbetsplatsanalysverktyg) ger bland annat insyn i vilka aktiviteter som strategin behöver skapa goda förutsättningar för. Om du är intresserad av att lära dig mer om hur du kan ta fram och implementera en arbetsplatsstrategi kan du utbilda dig till arbetsplatsstrateg och få tillgång till de verktyg och metoder du behöver i arbetet. Läs mer om utbildningen här

Dela:
weoffice footer bg

Kontakta oss

    WeOffice Youtube Linkedin icon Följ oss på LinkedIn