Artiklar

Medvetenhet om förändringens omfattning

Skapa delaktighet är en princip som ingår i Workplace AdequacyTM Framework och som är en särskild viktig faktor att ha i åtanke då en verksamhet ska övergå till nya arbetssätt, såsom flexibla och hybrida. En essentiell komponent som måste till för att försäkra sig om att medarbetarna känner sig delaktiga i processen är att både de och ledningen är på det klara över förändringens omfattning och dess inverkan på personalen.

Både ledningen och medarbetare måste vara på det klara över förändringens omfattning och dess inverkan på personalen.

Förändring av olika omfattning

En förändring kan vara betydande och kräva radikala skiften i beteenden eller vara liten och tämligen obetydlig. Att tillämpa en förändring med målet att skifta till ett flexibelt arbetssätt kan vara olika omfattande för olika organisationer eller för organisationers olika funktioner. Omfattningen kan bestämmas av mängden beteenden som behöver förändras och innebörden av förändringen för individen. Till exempel har en säljare oftast lättare att övergå till ett flexibelt arbetssätt än en jurist på grund av att de redan är vana vid att jobba från olika platser, oftast är mindre beroende av papper och har kontakt med andra personer i större utsträckning. Juristen kan ha ett större behov av fysisk referenslitteratur, akter och av avskildhet, vilket oftast är associerat med större motstånd mot att arbeta flexibelt. Därför är det viktigt att förstå omfattningen av förändringen för verksamhetens olika delar.

Även en liten förändring kan kännas påträngande

Vidare kan en förändring uppfattas som liten och obetydlig utifrån, samtidigt som individen uppfattar den som påträngande. Det kan vara emotionella och trygghetsskapande värden som påverkar hen, och som är svåra att vara förberedd på. Dessa typer av känslomässiga reaktioner kan dyka upp när individen inte ser någon vinning i förändringen, när målet med förändringen inte är önskvärt för individen eller när medarbetaren inte har förtroende för att resultatet blir så som man förkunnat. Dessa känslor leder oftast till motstånd och försök att bromsa eller hindra förändringen.

Kartlägg innebörd och överväg specifika insatser

I ett förändringsarbete kan det vara bra att kartlägga vad den tilltänkta förändringen kommer att innebära för olika grupper inom verksamheten. För de som behöver göra en längre resa kan man överväga specifika insatser för att underlätta processen. I första hand behöver man fokusera på insatser som underlättar själva resan och skapar en närhet till arbetssättet. Insatser som ämnar kommunicera hur bra det kan bli, kan många gånger slå fel när medarbetarna upplever att konkreta utmaningar inte hanterats.

Fördjupa dig

Vill du veta mer om på vilket sätt du kan skapa delaktighet i förändringsarbetet och vilka faktorer som är viktiga att ha i åtanke? Läs mer om hur du kan förstå och hantera motstånd, vilken reaktion individen kan ha på förändring, vilka nivåer förändringen sker på och hur du undviker skendelaktighet. Här kan du även läsa mer om de andra principer som ingår i Workplace AdequacyTM Framework som arbetsplatsstrateger använder sig av.

Referenser

Seddigh, A. 2022. Arbetsplatsstrategi för det flexibla kontoret : metoder, verktyg och case med fokus på hybrid och aktivitetsbaserat arbetssätt, Stockholm, Blue Publishing.

Dela:
weoffice footer bg

Kontakta oss

    WeOffice Youtube Linkedin icon Följ oss på LinkedIn